تبلیغات
بهارانی كه بی تو نمی آید - بیزاری

بهارانی كه بی تو نمی آیدبــیزارم از تمام سه نقطـــه های ناپدید
این حرف هــای گــم از انحنای دید

 

بیــــزارم از خــــودم ، دلم ، خیــال تو
قلبـــی که با وجــود تو در سینه ام تپید

 

بیــــزارم از لـب ســرخ وچشم مست تو
چشمی که در وجود من این عشق راندید

 

بیـــزارم از تلـــف ســال هـای زنــدگی
عمــری که غـم فروخت و شادیم خرید

 

بیــــزارم از تمــام گذشتــه، تمام حال
بیــزارتــر مــن از ماضــی بعیـــــــد

 

بیزارم ازخودم، دلم، این سوال بی جواب
عشقــی چـرا چنین خــدا در مــن آفرید؟

 

بیزارم از عذاب گناه و اینبار قلب من
بایـد که داده شــود غســل در اســــید

 

 

احسان نصرینوشته شده در 22 مرداد 93 ساعت 09:35 توسط بهاران . نظرات |


Design By : Pichak